Kur'an Kursu Öğr. Yeterlikleri

Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlikleri


A.    TEMEL YETERLİKLER

 a.     Alan Yeterlikleri
     1.    1. Kur'an' ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.
     2.    Kur'an'dan bazı bölümleri ezbere okur.
     3.    Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.
     4.    Kur'an mealini kullanır.
     5.    Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
     6.    Kur'an'ın ana konularını sıralar.
     7.    Kur'an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
     8.    Temel tefsir kaynaklarını sayar.
     9.    Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.
     10.    Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.
     11.    Temel hadis kaynaklarını sayar.
     12.    İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.
     13.    Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.
     14.    Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.
     15.    Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.
     16.    Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.
     17.    Temel fıkıh kavramlarını bilir.
     18.    Temel fıkıh kaynaklarını bilir.
     19.    Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.
     20.    İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.
     21.    İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.
     22.    Duanın bireye katkılarını açıklar.
     23.    Hz. Peygamberin hayatını bilir.
     24.    Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.
     25.    Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.
     26.    Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.
     27.    İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.
     28.    İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.
     29.    Din-ahlâk ilişkisini açıklar.
     30    Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.
     31    Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.
     32.    Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.
     33.    Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.
     34.    Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.
     35.    Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

 b.     Genel Kültür Yeterlikleri
     1.    Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.
     2.    Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.
     3.    Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.
     4.    Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.
     5.    Din-kültür ilişkisini açıklar.
     6.    Din-birey ilişkisini açıklar.
     7.    Din-toplum ilişkisini açıklar.
     8.    Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.
     9.    Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.
     10.    Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

 c.     Eğitme-Öğretme Yeterlikleri
     1.    Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
     2.    Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
     3.    Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.
     4.    Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.
     5.    Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.
     6.    Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
     7.    Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
     8.    Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
     9.    Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.
     10.    Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.
     11.    Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.
     12.    Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
     13.    Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.
     14.    Bilgisayar ve Internet'i etkili kullanır.
     15.    Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.
     16.    Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.
     17.    Türkçe'yi doğru ve etkili biçimde kullanır.
     18.    Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
     19    Sorun çözme becerisine sahiptir.

 B.     ÖZEL YETERLİKLER
     1.    İman, ibadet ve ahlak esaslarını açıklar.
     2.    Yüzünden ve ezbere Kur'an öğretim tekniklerini bilir ve uygular.
     3.    Belli başlı tecvid kurallarını örnekleriyle açıklar ve uygular.
     4.    Kur'an okumada öğrencinin yaptığı yanlışlıkları tespit eder.
     5.    Bazı sure (Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman, Nebe sureleriyle Duha suresinden Nas suresine kadar) ve duaları ezbere okur.
     6.    Öğrencilerin psikolojik, sosyal, dinî ve ahlakî gelişim özelliklerini tanır.
     7.    Konuya uygun öğretim, yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular.
     8.    Öğretim programına uygun araç-gereç ve materyalleri hazırlar.
     9.    Öğretim amaçlarına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını belirler.
     10.    Günlük, ünite ve yıllık ders planları yapar.
     11.    Öğrencileri derse güdüler.
     12.    Öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir.
     13.    Öğrencileri bir sonraki derse hazırlar.
     14.    Öğrencilere rehberlik yaparak olumlu davranmaya yönlendirir.

kaynak: Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KARGO HAKKINDA
Tanıtım Videosu

 Diyanet Seviye Tespit ve Yeterlilik

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret616865
facebook